سایر محصولات

 

مشعل آتش زنه
زمان سوزش: 180 ثانیه
وزن :    ~ 100 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-To-03

 

مشعل هشداری
زمان سوزش: 20 دقیقه
وزن :    ~ 300 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-To-04

 

مشعل 6
زمان سوزش: 50 ثانیه
ارتفاع آبشار: 30 سانتی متر
وزن :    ~ 20 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-To-01

 

فرفره
زمان سوزش: 10 ثانیه
ارتفاع آبشار: -
وزن :    ~ 10 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Sp-01

 

پروانه
ارتفاع پرواز: 15 متر
زمان سوزش: 9 ثانیه
وزن :    ~ 7 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Sp-02

 

موشک
ارتفاع پرتاب: 50 متر
زمان سوزش: --
وزن :    ~ 25 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Ro-01

 

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹