کهکشان ها

 

کهکشان 12 اینچ
ارتفاع پرتاب: 300 متر
زمان عملکرد: --
وزن :    ~ 10 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10-5 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-SH-05

 

کهکشان 10 اینچ
ارتفاع پرتاب: 200 متر
زمان عملکرد: --
وزن :    ~ 6/25 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10-5 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-SH-04

 

کهکشان 7 اینچ
ارتفاع پرتاب: 150 متر
زمان عملکرد: --
وزن :    ~ 2/2 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10-5 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-SH-03

 

کهکشان 5" -16شوت
ارتفاع پرتاب: 100 متر
زمان عملکرد: 32ثانیه
وزن :    ~ 11/5 کیلو
زمان تاخیر
تاشلیک
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-Ca-06

 

کهکشان 4 اینچ-25شوت (ویژه)
ارتفاع پرتاب: 100 متر
زمان عملکرد: 50 ثانیه
وزن :    ~ 23 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-Ca-04

 

کهکشان 4 اینچ-25شوت
ارتفاع پرتاب: ~ 100 متر
زمان عملکرد: ~ 50 ثانیه
وزن : ~ 21 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW- Ca-05

کهکشان 3 اینچ-25شوت
ارتفاع پرتاب: 75 متر
زمان عملکرد: 50 ثانیه
وزن :    ~ 13/5 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌ت
اشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-Ca-03

کهکشان 2 اینچ-25شوت
ارتفاع پرتاب: 50 متر
زمان عملکرد: 50 ثانیه
وزن :    ~ 6/2 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Ca-02

کهکشان 2 اینچ-6شوت
ارتفاع پرتاب: 50 متر
زمان عملکرد: 12 ثانیه
وزن :    ~ 2/3 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Ca-01

کهکشان 2" -تکی (ویژه)
ارتفاع پرتاب: 50 متر
زمان عملکرد: --
وزن :    ~ 300 گرم
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-SH-02

کهکشان 2 اینچ تکی
ارتفاع پرتاب: 50 متر
زمان عملکرد: --
وزن :    ~ 240 گرم
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Ca-01

 

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹