آبشارها

آبشار دودزا
زمان سوزش: 20 ثانیه
وزن :    ~ 160 گرم
کلاس خطر: 1.4G
رنگها: زرد،سبز،بنفش،قرمز،
نارنجی،صورتی،آبی
کدمحصول: FW-Sm-01

ارغوان
زمان سوزش: 20 ثانیه
ارتفاع آبشار: 1 متر
وزن :    ~ 30 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-08

بنفشه
زمان سوزش: 20 ثانیه
ارتفاع آبشار: 2 متر
وزن :    ~ 20 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-10

اطلس (آبشار 30)
زمان سوزش: 30 ثانیه
ارتفاع آبشار: 2 متر
وزن :    ~ 50 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-To-09

میخک
زمان سوزش: 20 ثانیه
ارتفاع آبشار: 1  متر
وزن :    ~ 15 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-13

سرولیزری
زمان سوزش: 30 ثانیه
ارتفاع آبشار: 4-5 متر
وزن :    ~ 200 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-12

نگین کوچک
زمان سوزش: 45 ثانیه
ارتفاع آبشار: 1/5متر
وزن :    ~ 120 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-05

 

نگین بزرگ
زمان سوزش: 40 ثانیه
ارتفاع آبشار: 2 متر
وزن :    ~ 280 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-04

مینا
زمان سوزش: 30 ثانیه
ارتفاع آبشار: 3 متر
وزن :    ~ 50 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-06

 

رُز
زمان سوزش: 35 ثانیه
ارتفاع آبشار: 4 متر
وزن :    ~ 150 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-07

شقایق
زمان سوزش: 40 ثانیه
ارتفاع آبشار: 4 متر
وزن :    ~ 160 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-03

سرو
زمان سوزش: 30 ثانیه
ارتفاع آبشار: 4-5 متر
وزن :    ~ 200 گرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-11

طاووس 75
زمان سوزش: 40 ثانیه
ارتفاع آبشار: 5 متر
وزن :    ~ 1 کیلوگرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-02

توسکا 90
زمان سوزش: 50-60 ثانیه
ارتفاع آبشار: 5-6  متر
وزن :    ~ 2 کیلوگرم
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Fo-01

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹