چلچله ها

چلچله 30 -36تایی
ارتفاع پرتاب: 40 متر
زمان عملکرد: 70 ثانیه
وزن :    ~ 3/7 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.3G
کدمحصول: FW-CA-09

چلچله 20 -36شوت
ارتفاع پرتاب: 30 متر
زمان عملکرد: 70 ثانیه
وزن :    ~ 1/3 کیلو
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-CA-08

چلچله 20 - 7 شوت
ارتفاع پرتاب: 30 متر
زمان عملکرد: 15 ثانیه
وزن :    ~ 280 گرم
زمان‌تأخیرفتیله‌
تاشلیک: 
10 ثانیه
کلاس خطر: 1.4G
کدمحصول: FW-Ca-07

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹